Reklamačný poriadok spoločnosti MAHRLO s.r.o.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou MAHRLO s.r.o. a koncovým zákazníkom a tiež obchodným partnerom, ktorý odoberá výrobky dodávané spoločnosťou MAHRLO s.r.o. za účelom ďalšieho predaja. Taktiež upravuje aj proces opravy výrobku koncovým užívateľom. Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Definícia pojmov – pre účely tohto Reklamačného poriadku:
Výrobok: reklamované zariadenie
Miesto reklamácie: prevádzka spoločnosti MAHRLO s.r.o.
Výrobná chyba: chyba spôsobená nesprávnym výrobným postupom alebo chybným materiálom pri výrobe
Nepriaznivé počasie: sneh, dážď, slnko ….
Živelná udalosť: zemetrasenie, búrka, požiar, potopa …
Neoprávnená reklamácia: neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom, zistenie porušenia záručných podmienok, používanie v rozpore s návodom na použitie
Užívateľ: koncový užívateľ výrobku
Záruka: časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia, za predpokladu dodržania záručných podmienok
Reklamácia: uplatnenie záruky zo strany zákazníka
Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je výrobcom určená inak (napr. teplotné snímače 12 mes., vybrané prístroje 36 mes.) a začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.
Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).
Zánik záruky
Záruka zaniká napríklad v prípadoch:

 • ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby
 • ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu
 • ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu
 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom
 • ak bola na výrobku poškodená záručná plomba
 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou
 • ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu
 • ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom
 • ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole
 • ak do výrobku vnikla tekutina
 • ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.
 • ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie
 • ak boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie
 • ak bol výrobok poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti
 • ak bol výrobok poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom
 • ak nebol predložený doklad o kúpe, resp. záručný list

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, najlepšie v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

Všeobecné informácie:

 • pri uplatnení záruky sa kontaktujte s povereným pracovníkom reklamačného oddelenia, aby ste nezabudli na niektorú dôležitú súčasť
 • k výrobku priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje
 • spôsob doručenia výrobku pri reklamácii je buď osobne na prevádzku spoločnosti v čase pracovnej doby alebo zaslaním kuriérskou spoločnosťou, príp. poštou (spôsob prepravy je nutné voliť podľa povahy výrobku),
 • pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená chybným nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie poruchy pre užívateľa

 • užívateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce z právnych noriem v mieste, kde výrobok zakúpil
 • v tomto prípade sa užívateľ riadi návodom na použitie a týmto reklamačným poriadkom

Osobná návšteva v spoločnosti

 • pri osobnej návšteve v našej spoločnosti je potrebné priniesť originál alebo kópiu záručného listu a doklad o kúpe výrobku. Ak zákazník/užívateľ doklady nepredloží, nemusí byť výrobok na reklamáciu/opravu prijatý
 • prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby
 • výrobok nebude prijatý na reklamáciu v prípade ak:
  • nie je predložený záručný list alebo doklad o kúpe zariadenia
  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti
  • zákazník – užívateľ, nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Doručenie poštou, alebo kuriérom

 • výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou, najlepšie v originálnom obale
 • k výrobku je potrebné priložiť originál alebo kópiu záručného listu a kópiu dokladu o kúpe
 • k výrobku je potrebné priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje
 • reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky
 • o prijatí zariadenia je zákazník – užívateľ informovaný prostredníctvom email správy, v ktorej je uvedený dátum založenia reklamácie, prípadne predpokladaný dátum ukončenia opravy
 • dopravu reklamovaného výrobku hradí odosielateľ
 • pri zasielaní uvádzajte spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a e-mail kontaktom
 • výrobok nemusí byť prijatý na opravu/reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že
  • nie je priložený záručný list alebo doklad o kúpe
  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti
  • popísaná porucha sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku
  • napriek urgenciám nie je zákazník – užívateľ ochotný komunikovať po dobu 7 pracovných dní

Spôsob riešenia reklamácie
Záručná oprava výrobku sa vykonáva opravou, alebo výmenou poškodeného komponentu resp. dielu, poprípade výmenou celého výrobku (vzhľadom na neustály technický vývoj možno aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami) podľa uváženia servisnej spoločnosti.
V prípade, že sa zákazník (fyzická osoba - nepodnikateľ) dohodol na vyriešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a neporušenom balení.
Neoprávnená reklamácia

 • ak s výrobkom nedoručíte podrobný popis poruchy a popis podmienok, pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku
 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku
 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje nevhodné aplikovanie (príp. ďalšie zariadenie, ktoré je vo vzťahu s reklamovaným výrobkom), je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku
 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou.

Vyrozumenie o vybavení reklamácie - opravy
O ukončení reklamácie, opravy, bude zákazník – užívateľ, vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ, informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku.
Poskytovanie informácií o stave reklamácie - opravy
Zákazník – užívateľ sa môže telefonicky, alebo e-mailom kedykoľvek informovať o stave vybavovania svojej reklamácie
Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie - opravy
Po vyrozumení o vyriešení reklamácie – oprave výrobku, si výrobok prevezme osobne na prevádzke spoločnosti, kde v prípade osobného dodania podával reklamáciu.

 • v prípade doručenia výrobku poštou, alebo kuriérom bude opravený výrobok zaslaný zákazníkovi prepravnou spoločnosťou DPD.

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade nevyzdvihnutia výrobku do 15 dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1€/deň
 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 3 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou MAHRLO s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení

Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní
 • ak bola vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku
 • spoločnosť MAHRLO s.r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia
 • v prípade nesúhlasu s mimozáručnou opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku
 • lehota vybavenia pozáručnej opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku
 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom.

Náhrada škody

 • Spoločnosť MAHRLO s.r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných spoločnosťou MAHRLO s.r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, stratou dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov
 • spoločnosť MAHRLO s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie
 • čas pracovnej doby MAHRLO s.r.o. je uvedený na stránke Obchodné podmienky
 • reklamácie zasielané na náklady (na dobierku) spoločnosti MAHRLO s.r.o. nebudú prevzaté.

Mimozáručná oprava zariadenia

Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na pozáručnú opravu výrobkov sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 • doručením kuriérskou službou na dobierku
 • vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané poštou, kuriérskou službou)
 • hotovosťou

Platnosť
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.7.2019