Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávky

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje o kupujúcom, aby mohla byť akceptovaná:

 • názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným, resp. živnostenským registrom, IČO, IČ DPH (ak sa jedná o právnickú osobu)
 • meno a priezvisko, kompletnú adresu kupujúceho (ak ide o fyzickú osobu)
 • kód produktu, t.j. jednoznačné určenie predmetu objednávky
 • kontaktné údaje kupujúceho, t.j. tel. číslo a email
 • spôsob platby
 • presnú adresu doručenia tovaru

2. Elektronická komunikácia

Okamihom navštívenia nášho internetového obchodu, poprípade zaslaním emailu, sa začína naša vzájomná elektronická komunikácia a súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Zároveň akceptujete, že všetky komunikačné nástroje (zmluvy, dohody, oznamy...), ktoré vám doručíme elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky písomnej komunikácie.

3. Platobné podmienky

 • v hotovosti pri prevzatí (na dobierku)
 • platba vopred na účet (v závislosti od dohody)

4. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Zrušenie objednávky bez sankcie je možné iba do doby jej potvrdenia predávajúcim. Zrušenie objednávky je treba uskutočniť zaslaním mailu na adresu : meracia@mahrlo.sk. Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške poštovného a ostatných nákladov v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ktorý tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľskej služby alebo od tretej strany.

5. Doprava tovaru a ceny

Dopravu zaisťuje predajca (to neplatí v prípade osobného odberu na prevádzke v Starej Turej), spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.

Podmienky odstúpenia od zmluvy: - musí byt uskutočnené písomnou formou - vyhotovením listiny, - musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, - musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave. Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch:

 • ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní
 • ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

V prípade oprávneného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

7. Ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy MAHRLO s. r. o., a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušení registrácie). Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže poslať na:
meracia@mahrlo.sk

alebo na adresu prevádzky firmy:

MAHRLO s. r.o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá